OSense O-Sense

Правилници

СТАТУТ ЦСУ КИКИНДА

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА

ЕТИЧКИ КОДЕКС ЦСУ КИКИНДА

ПЛАН ПРИМЕНЕ МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПОЈАВЕ И ШИРЕЊА ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ

ПОСЛОВНИК О РАДУ НО

ПОСЛОВНИК О РАДУ УО

ПРАВИЛА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ

ПРАВИЛНИК О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ ИЗРАДЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЦСУ КИКИНДА

ПРАВИЛНИК О РАЧУНОВОДСТВУ

ПРАВИЛНИК О СТРУЧНОМ ОСПОСОБЉАВАЊУ И УСАВРШАВАЊУ ЗАПОСЛЕНИХ У ЦСУ КИКИНДА

ПРАВИЛНИК О ЗАБРАНИ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА У ЦСУ КИКИНДА

ПРАВИЛНИК О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ У ЦСУ КИКИНДА

ПРАВИЛНИК О АРХИВСКОЈ ГРАЂИ И АРХИВИРАЊУ

ПРОГРАМ РАДА ЦСУ КИКИНДА ЗА 2022. ГОДИНУ

 

Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника

На основу члана 129. став 6. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник Републике Србије" број 72/09, 52/11 и 55/13, 35/15- аутентично тумачење, 68/15 и 62/16-УС), Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника.
Овде можете преузетиПравилник

Стандарди компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја
Овде можете погледатиДокумент

Стручни скупови, летње и зимске школе Линк

 

Погодака: 9637