Get Adobe Flash playerSEMINARI  AKREDITOVANI ZA ŠKOLSKU 2014/2015. i 2015/2016.

UZ PODRŠKU CSU KIKINDA 

Poštovana/ni,

Od nove školske godine Centar za stručno usavršavanje Kikinda u svojoj ponudi ima 30 akreditovanih seminara. U tabeli u prilogu nalazi se spisak, sa svim potrebnim informacijama. Seminare možemo realizovati za grupu  kod nas u Centru, kod vas u ustanovi, nekoj od sala u vašem mestu, a možete i pojedinačno prisustvovati seminaru kod nas u Centru.

Iznos možete platiti po predračunu ili na odloženo plaćanje u roku koji dogovorimo.

Kao ustanova koja je registrovana da se bavi stručnim usavršavanjem, garantujemo vam kvalitetnu uslugu i realizaciju kao i odgovarajuće potvrde o broju sati stručnog usavršavanja.

Kako biste što bolje napravili plan stručnog usavršavanja i obezbedili sredstva od lokalnih samouprava,  stojimo vam na usluzi da na vreme napravimo plan i predračune za sve seminare za koje ste zainteresovani.   

Centar za stručno usavršavanje Kikinda

Kat. broj Naziv programa Autori i realizatori Oblast Teme Ciljna grupa Prioritetna oblast Kompetencija

Bodovi


1 29 Efikasan nastavnik u odgovoru na nasilje u obrazovno-vaspitnim ustanovama

Zlatica Jović, Biljana Radović, Đorđe Arsenin, Jadranka Meštrov

Vaspitni rad

Zakonski okvir; Teorijsko-vrednosni okvir i vaspitni modeli; Veštine komunikacije;

Reagovanje u kriznim situacijama; Pravila ponašanja; Individualni plan zaštite; Modeli postupanja

nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave u osnovnoj i srednjoj školi, nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, nastavnik u srednjoj umetničkoj školi, nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta, vaspitač u domu učenika, stručni saradnik u školi, saradnik

prevencija nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja K3

16

(2dana)

2 34

Kako pružiti podršku deci, čiji su roditelji u procesu razvoda braka ili su razvedeni

Milica Brstina Kočiš

Jovan Kočiš

Vaspitni rad

Razvod braka i deca;

Uloga obrazovno-vaspitnog sistema u pružanju podrške deci čiji se roditelji razvode ili su razvedeni;

Deca i razvod roditelja;

Kako razgovarati sa decom o razvodu; Saradnja sa roditeljima

nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave  u osnovnoj i srednjoj školi, nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, nastavnik u školi za obrazovanje odraslih, nastavnik u srednjoj umetničkoj školi, nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta, vaspitač u predškolskoj ustanovi, medicinska sestra – vaspitač, vaspitač u domu učenika, stručni saradnik u predškolskoj ustanovi, stručni saradnik u školi, saradnik, direktor/pomoćnik direktora

prevencija nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja

K3

8

(1 dan)
3 37

Kooperativna disciplina

Vesna Vujičić,

Evgenija Jokanović,

Željka Nikolašević

Vaspitni rad

Teorija i praksa - koncepti

ponašanja; Vrste neprimerenog ponašanja;

Strategije intervencije;

Izgradnja samopoštovanja;

 Saradnja sa roditeljima

Nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave  u osnovnoj i srednjoj školi, nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, nastavnik u srednjoj umetničkoj školi, nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta, vaspitač u domu učenika, stručni saradnik u školi, saradnik 

Jačanje profesionalnih kapaciteta zaposlenih, naročito u oblasti inovativnih metoda nastave i upravljanja odeljenjem

K3

16

(2 dana)

4 77

Upravljanje emocijama u radu sa decom / učenicima

Smiljana Grujić,

Sofija Pajić,

Sanja Bogdanović

Vaspitni rad

Vrste emocija; Uticaj emocija na ponašanje; Opažanje bez procenjivanja; Potrebe koje leže u osnovi različitih emocija; Gledanje filma na temu emocionalne pismenosti; Emocija besa;  Startegije prevazilaženja različitih emocija; Načini upravljanja emocijama; Konkretni primeri iz prakse

nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave  u osnovnoj i srednjoj školi, nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, nastavnik u školi za obrazovanje odraslih, nastavnik u srednjoj umetničkoj školi, nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta, vaspitač u predškolskoj ustanovi, medicinska sestra – vaspitač, vaspitač u domu učenika, stručni saradnik u predškolskoj ustanovi, stručni saradnik u školi, saradnik 

učenje da se uči i razvijanje motivacije za učenje

K3

16

(2 dana)

5 80

Forum teatar u funkciji rešavanja konfliktnih situacija

Lidija Terek,

Tamara Stojković

Vaspitni rad

Osnovni pojmovi o timu;

Osnovni pojmovi o nasilju;

Uzroci nasilja;

Tehnike nenasilnog rešavanja konflikata;

Teatar polačenih;

Vežbe zagrevanja, poverenja i pozorišnog izražavanja;

Pozorište slika;

Postavka Forum teatra

nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave  u osnovnoj i srednjoj školi, nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi, stručni saradnik u školi, saradnik (pedagoški, andragoški asistent i pomoćni nastavnik)

prevencija nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja

K3

16

(2 dana)

6 82

Škola nenasilja

Milica Brstina Kočiš

Jovan Kočiš

Vaspitni rad

Teorijske osnove u radu sa problemom nasilja; Razumevanje i reagovanje na probleme nasilja; Tehnike nenasilne komunikacije; Upoznavanje protokola reagovanja u mreži institucija u situaciji nasilja; Priprema učesnika za rad sa učenicima; Praktična primena Posebnog protokola u obrazovno- vaspitnim ustanovama; Procena  unutrašnjih  i spoljašnjih snaga i slabosti u radu sa nasiljem

nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave  u osnovnoj i srednjoj školi, nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, nastavnik u školi za obrazovanje odraslih, nastavnik u srednjoj umetničkoj školi, nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta, vaspitač u predškolskoj ustanovi, medicinska sestra – vaspitač, vaspitač u domu učenika, stručni saradnik u predškolskoj ustanovi, stručni saradnik u školi, saradnik,  direktor/pomoćnik direktora

prevencija nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja

K3

16

(2 dana)

7 84

MEDIJACIJA – kao način rešavanja konflikata među akterima školskog života

Milica Brstina Kočiš

Jovan Kočiš

Vaspitni rad

Komunikacija  – karakteristike i veštine; Veštine rešavanja konflikata; Pregovaranje;

Medijacija – teorijski pristup

Medijacija – praktična primena

nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave  u osnovnoj i srednjoj školi, nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, nastavnik u školi za obrazovanje odraslih, nastavnik u srednjoj umetničkoj školi, nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta, vaspitač u predškolskoj ustanovi, medicinska sestra – vaspitač, vaspitač u domu učenika, stručni saradnik u predškolskoj ustanovi, stručni saradnik u školi, saradnik, direktor/pomoćnik direktora 

komunikacijske veštine

K4

16

(2 dana)

8 85

Azbuka saradnje škole i porodice

Milica Brstina Kočiš

Jovan Kočiš

Vaspitni rad

Saradnja škole i porodice;

Odnosi između škole i porodice u procesu saradnje;

Oblici saradnje;

Roditeljski sastanak kao oblik saradnje

nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave  u osnovnoj i srednjoj školi, nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, nastavnik u školi za obrazovanje odraslih, nastavnik u srednjoj umetničkoj školi, nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta, vaspitač u predškolskoj ustanovi, medicinska sestra – vaspitač, vaspitač u domu učenika, stručni saradnik u predškolskoj ustanovi, stručni saradnik u školi, saradnik, direktor/pomoćnik direktora

saradnja sa roditeljima, učenicima i učeničkim parlamentima

K4

8

(1 dan)

9 87

Asertivnom komunikacijom do uspeha

Vesna Uzelac, Smiljana Berar 

Vaspitni rad

Pojam asertivnosti i razumevanje prednosti asertivne u odnosu na ostale stilove komunikacije; Asertivna prava iznačaj njihove primene u komunikaciji; Tipovi asertivne komunikacije i asertivne tehnike za izbegavanje manipulacije; Način upućivanja kritike i konstruktivan način rešavanja konflikata; Važnost pohvala za postizanje uspeha u vaspitno-obrazovnom radu

nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave  u osnovnoj i srednjoj školi , nastavnik u srednjoj umetničkoj školi, nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta, vaspitač u predškolskoj ustanovi, medicinska sestra – vaspitač, vaspitač u domu učenika, stručni saradnik u predškolskoj ustanovi, stručni saradnik u školi, saradnik, direktor/pomoćnik direktora

komunikacijske veštine

K4

8

(1 dan)

10 101

Jedinstvo odeljenske zajednice i njeno razvijanje kroz unapređen kvalitet Čos-a

Svetlana Mirčić Vukobrat, Dragana Radujko

Vaspitni rad

Identifikacija odeljenske zajednice starešine; Pojam ČOS-a i zakonska regulativa; Konkretizacije tema ČOS-a; Identifikacija postojećih sadržaja na čosovima; Rad odeljenskih strešina u drugim zamljama; Predlog aktivnih tema kroz ciklus obrazovanja; Kreiranje sopstvenog plana u skladu sa potrebama odeljenja; Plan akcije Realizacija časa ČOS

nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik predmetne nastave – gimnazija, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne)

jačanje profesionalnih kapaciteta zaposlenih, naročito u oblasti inovativnih metoda nastave i upravljanja odeljenjem

K4

16

(2 dana)

11 108

Komunikacijska kompetentnost nastavnika u funkciji unapređenja kvaliteta rada u školi

Miljana Kitanović, Stamenka Sudar, Katica Rajkov

Vaspitni rad

Profesionalni razvoj nastavnika i ključne kompetencije; Komunikacija kao cilj i imperativ vremena u kojem živimo sa osvrtom na komunikaciju školi; Završne aktivnosti; Uvodna aktivnost; Komunikacijska kompetentnost nastavnika; Razvijanje komunikacijske kompetentnosti - komunikacija, saradnja i timski rad u školi

nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave  u osnovnoj i srednjoj školi, nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, nastavnik u školi za obrazovanje odraslih, nastavnik u srednjoj umetničkoj školi, nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta, medicinska sestra – vaspitač, vaspitač u domu učenika, stručni saradnik u predškolskoj ustanovi, stručni saradnik u školi, saradnik, direktor/pomoćnik direktora

komunikacijske veštine

K4

16

(2 dana)

12 110

Mogućnosti za unapređivanje saradnje i timskog rada u ustanovi

Milan Bojanić,

Vesna Mađarov,

Jovana Milićev Radišić

Vaspitni rad

Mogućnosti za poboljšanje saradnje nastavnika u ustanovi; Radionica „Stilovi komunikacijeˮ; Asertivna prava - razumevanje i prihvatanje; Radionica „Asertivnost u timskom raduˮ; Manipulacija; Uslovi za uspešan rad tima; Radionica „Sukobi i krize u timuˮ; Ometajući faktori za asertivno ponašanje; Trening asertivnog davanja i primanja izvinjenja

nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave  u osnovnoj i srednjoj školi, nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, nastavnik u školi za obrazovanje odraslih, nastavnik u srednjoj umetničkoj školi, nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta, vaspitač u predškolskoj ustanovi, medicinska sestra – vaspitač, vaspitač u domu učenika, stručni saradnik u predškolskoj ustanovi, stručni saradnik u školi, saradnik, direktor/pomoćnik direktora

komunikacijske veštine

K4

8

(1 dan)

13 131

Timski rad i saradnja nastavnika u funkciji osiguranja kvaliteta rada ustanove

Milan Bojanić,

Vesna Mađarov,

Jovana Milićev Radišić

Vaspitni rad

Korelacija i timski rad; Radionica sa prikuipljanjem različitih mišljenja; Timski rad u ustanovi; Radionica „Uloge u timuˮ; Značaj komunikacije za saradnju i timski rad u ustanovi; Asertivna komunikacija; Radionica na temu Asertivne komunikacije; Kako saradnja i timski rad doprinose unapređivanju kvaliteta rada ustanove

nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave  u osnovnoj i srednjoj školi, nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, nastavnik u školi za obrazovanje odraslih, nastavnik u srednjoj umetničkoj školi, nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta, vaspitač u predškolskoj ustanovi, medicinska sestra – vaspitač, vaspitač u domu učenika, stručni saradnik u predškolskoj ustanovi, stručni saradnik u školi, saradnik, direktor/pomoćnik direktora

komunikacijske veštine

K4

8

(1 dan)

14 275

Organizacija dodatne nastave matematike u trećem i četvrtom razredu osnovne škole

Ramona Ručnov, Nenad Milošević

matematika

Značaj dodatne nastave matematike u razvoju deteta; Metode uspešnog uočavanja talentovane dece; Organizacija dodatne nastave; Struktura časa dodatne nastave; Tehnike praćenja postignuća učenika; Formiranje Programa rada; Obrada tema (izrada reprezentativnih zadataka)

nastavnik razredne nastave, stručni saradnik u školi, saradnik (pedagoški, andragoški asistent i pomoćni nastavnik)

učenje da se uči i razvijanje motivacije za učenje

K2

16

(2 dana)

15 284

Disleksije i disgrafije – izazov savremenog obrazovanja

Marina Vujović, Ljiljana Jeličić Dobrijević

obrazovanje dece sa posebnim potrebama

Govorno jezička razvijenost i usvajanje školskih veština; Poremećaji školskih veština; Modeli rada sa decom koja imaju neki od poremećaja školskih veština

nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, stručni saradnik u školi, saradnik 

inkluzija dece i učenika sa smetnjama u razvoju i iz društveno-marginalizovanih grupa

K2

8

(1 dan)

16 303

Identifikacija i rad sa darovitom decom

Branka Grahovac, Mirela Marković

obrazovanje dece sa posebnim potrebama

Pojam darovitog deteta; Razvoj darovitosti-VO sistem kao faktor razvoja darovitosti; Inventar višestruke inteligencije; Lingvistička ilogičko matematička inteligencija; Muzička i slikovna inteligencija; Telesna i prirodnjačka inteligencija; Društvena i lična inteligencija; Plan akcije

nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave  u osnovnoj i srednjoj školi, nastavnik u srednjoj umetničkoj školi, nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta, vaspitač u predškolskoj ustanovi, medicinska sestra – vaspitač, stručni saradnik u predškolskoj ustanovi, stručni saradnik u školi, saradnik, direktor/pomoćnik direktora

inkluzija dece i učenika sa smetnjama u razvoju i iz društveno-marginalizovanih grupa

K3

16

(2 dana)

17 314

Lutka u nastavi i inkluzivnom procesu

Alenka Oreščanin, Slađana Putić

obrazovanje dece sa posebnim potrebama

Kratka istorija lutkarstva; Lutkarski dramski tekst; Vrste lutaka; Scenski prostor; Čarapa lutka u nenasilnoj komunikaciji; Marioneta kao posredno sredstvo za prevazilaženje nasilja; Izražavanje osećanja kroz balon lutku; Rukavica lutka kao simbol zajedništva i povezanosti; Scenski govor lutke

nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik predmetne nastave – gimnazija, nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta, vaspitač u predškolskoj ustanovi, medicinska sestra – vaspitač, vaspitač u domu učenika, stručni saradnik u predškolskoj ustanovi, stručni saradnik u školi, saradnik 

inkluzija dece i učenika sa smetnjama u razvoju i iz društveno-marginalizovanih grupa

K3

16

(2 dana)

18 357

Dopunska i dodatna nastava od kuće

Nataša Jovanov, Dalibor Simonović

Opšta pitanja nastave

Teorijske osnove; Praktična obuka za korišćenje besplatnih web alata u nastavi; Radionica; Završni test; Evaluacija

nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave  u osnovnoj i srednjoj školi, nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, nastavnik u školi za obrazovanje odraslih, nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta, stručni saradnik u školi, saradnik 

informaciono-komunikacione tehnologije

K2

8

(1 dan)

19 376

Iskoristi čas

Smilja Škorić, Danijela Ivanovski, Ana Rakita

Opšta pitanja nastave

Praćenje i vrednovanje školskog časa; Izrada pripreme za čas u skladu sa standardima nastave i učenja; Motivacija učenika za učenje i implikacije na nastavni čas; Završna aktivnost - realizacija časa

nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave  u osnovnoj i srednjoj školi, nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta, stručni saradnik u školi, saradnik (pedagoški, andragoški asistent i pomoćni nastavnik)

učenje da se uči i razvijanje motivacije za učenje

K2

8

(1 dan)

20 388

Kompetentan nastavnik između teorije i prakse

Zdenka Ivković, Jelena Kriš Piger

Opšta pitanja nastave

Nastavnik i njegov profesionalni razvoj; Didaktičko-metodički aspekti nastave; Dizajniranje nastavnog časa

nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave  u osnovnoj i srednjoj školi, nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, nastavnik u školi za obrazovanje odraslih, nastavnik u srednjoj umetničkoj školi, nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta, stručni saradnik u školi, saradnik, direktor/pomoćnik direktora

jačanje profesionalnih kapaciteta zaposlenih, naročito u oblasti inovativnih metoda nastave i upravljanja odeljenjem

K2

24

(3 dana)
21 392

Kreativnost u nastavi kao faktor uspešnog učenja

Miljana Kitanović, Stamenka Sudar 

Opšta pitanja nastave

Ličnost i kreativnost; Psihološki mehanizmi kreativnog procesa; Završne aktivnosti; Uvodne aktivnosti; Upravljanje procesom učenja putem kreativnih metoda; Razvijanje kreativnosti i implikacije u obrazovnoj praksi

nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave  u osnovnoj i srednjoj školi, nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, nastavnik u školi za obrazovanje odraslih, nastavnik u srednjoj umetničkoj školi, nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta, stručni saradnik u školi, saradnik

jačanje profesionalnih kapaciteta zaposlenih, naročito u oblasti inovativnih metoda nastave i upravljanja odeljenjem

K2

16

(2 dana)
22 408

Nastavne metode između teorije i prakse

Zdenka Ivković, Jelena Kriš Piger

Opšta pitanja nastave

Pojam, razvoj i klasifikacija nastavnih metoda; Uslovljenost izbora nastavnih metoda različitim faktorima nastave; Mesto nastavnih metoda u planiranju rada; Mesto nastavnih metoda u pripremi za čas; Praktična primena nastavnih metoda

nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave  u osnovnoj i srednjoj školi, nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, nastavnik u školi za obrazovanje odraslih, nastavnik u srednjoj umetničkoj školi, nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta, stručni saradnik u školi, saradnik, direktor/pomoćnik direktora

jačanje profesionalnih kapaciteta zaposlenih, naročito u oblasti inovativnih metoda nastave i upravljanja odeljenjem

K2

16

(2 dana)
23 455

"Trening za trenere“- obuka za sticanje znanja, sposobnosti i veština za rad sa grupom

Milica Brstina Kočiš

Jovan Kočiš

Opšta pitanja nastave

Kako učimo u radionicama; Timski rad; Trening i trener; Teškoće u radu; Zadaci trenera

nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave  u osnovnoj i srednjoj školi, nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, nastavnik u školi za obrazovanje odraslih, nastavnik u srednjoj umetničkoj školi, nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta, stručni saradnik u školi, saradnik, direktor/pomoćnik direktora

jačanje profesionalnih kapaciteta zaposlenih, naročito u oblasti inovativnih metoda nastave i upravljanja odeljenjem

K2

8

(1 dan)
24 569

Holističko vaspitanje i obrazovanje dece u aktivnostima razvoja govora i likovnog vaspitanja

mr Miroslava Kojić,
dr Tamara Grujić,
dr Zagorka Markov, Smiljana Kojić Grandić, Dragan Mandić

predškolsko vaspitanje i obrazovanje

Savremeni i tradicionalni metodički pristupi u realizaciji aktivnosti; Razvoj govora, likovno vaspitanje; Realizacija aktivnosti razvoja govora i likovnog vaspitanja; Primeri iz prakse; Metakognitiva ekspresija; Manipulativna ekspresija; Pamćenje; Kreativno mišljenje ; Podsticanje ekspresivnog govora, verbalni iskaz, vršnjačka podrška, receptivni govor

vaspitač u predškolskoj ustanovi, medicinska sestra – vaspitač, stručni saradnik u predškolskoj ustanovi, stručni saradnik u školi, saradnik (pedagoški, andragoški asistent i pomoćni nastavnik)

učenje da se uči i razvijanje motivacije za učenje

K3

24

(3 dana)
25 582

Eksperimentalno-praktični i interdisciplinarni sadržaji u nastavi prirodnih nauka – biologija, hemija, fizika

Zorica Radišić, Biljana Tankosić,

Nikola Tankosić

prirodne nauke

Mesto, uloga i značaj ekperimentalno-praktičnog i interdisciplinarnog rada u svetlu savremenih obrazovnih potreba i mogućnosti; Realizovanje odabranih nastavnih sadržaja na inovativan način u većim grupama; analiziranje njihovih efekata; realizovanje interdisciplinaranog sadržaja; Analiziranje efekata; Osmišljavanje sopstvenih modela EPI; Organizovanje saradničke mreže 

nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik predmetne nastave – gimnazija, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik u školi za obrazovanje odraslih, nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta, stručni saradnik u školi, saradnik, direktor/pomoćnik direktora

jačanje profesionalnih kapaciteta zaposlenih, naročito u oblasti inovativnih metoda nastave i upravljanja odeljenjem

K1

8

(1 dan)
26 661

Motivisanje učenika i nastavnika u nastavi srpskog jezika i književnosti kao maternjeg i nematernjeg jezika

Svetlana Beljanski, Gordana Radović, Natalija Trbović Toljagić

srpski jezik i književnost

Odnos savremene i tradicionalne nastave; Vrste nastave; Nastavni čas; Primeri iz prakse; Uzrasne karakteristike; Tehnike ocenjivanja

nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik predmetne nastave – gimnazija, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi, stručni saradnik u školi, direktor/pomoćnik direktora

jačanje profesionalnih kapaciteta zaposlenih, naročito u oblasti inovativnih metoda nastave i upravljanja odeljenjem

K1

8

(1 dan)
27 705

Igra kao motivacija za učenje stranih jezika

Milijana Ardeljan Boškov,

Tanja Raca 

strani jezik

Planiranje nastave sa igrom kao metodom; Prezentacija igara; Primena igara na konkretnim primerima; Provera stečenih veština i znanja

nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik predmetne nastave – gimnazija, nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta

jačanje profesionalnih kapaciteta zaposlenih, naročito u oblasti inovativnih metoda nastave i upravljanja odeljenjem

K2

8

(1 dan)
28 731

Model organizacije učenja primenom računara u nastavnom predmetu Muzička kultura

Duško Terzin, Slobodan Blažin

umetnosti

Nastavni predmet Muzička kultura - posebnosti i potreba uvođenjenja IK tehnologija; Modeli modelovanje; Kibernetičko modelovanje obrazovanja kao sistema; Računar; Multimedijalna prezentacija; Prikaz grafičkog i auditivnog zapisa – notnog teksta; Aplikativni softver MuseScore; Internet, Veb prezentacije, Blog, Google, You Tube, Facebook, Chordify; Drugi operativni sistemi, Android; Neki problemi vezani za izvođenje nastave Muzičke kulture po modelu primenom računara

nastavnik razredne nastave

informaciono-komunikacione tehnologije

K1

16

(2 dana)
29 759

Muzička kultura i moderne tehnologije

Leri Menger, Jovan Sandić

umetnosti

Proces prikupljanja materijala i njegova obrada; Internet biblioteke i Torrenti; Pisanje nota na računarima; Obrada audio i video materijala; Usnimavanje nađenog materijala; Stvaranje jedne multimedijalne prezentacije od prikupljenog materijala; Specijalne mogućnosti programa Power Point; Program Hot Potatoes i razni kvizovi

nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik predmetne nastave – gimnazija

jačanje profesionalnih kapaciteta zaposlenih, naročito u oblasti inovativnih metoda nastave i upravljanja odeljenjem

K2

16

(2 dana)
30 808

Unapređenje nastave fizičkog vaspitanja i vrednovanja učenika motivisanih pohvalom i nagradom

Svetlana Mirčić Vukobrat,

Jelena Krvopić, Dragana Radujko, Pantelić Ivan 

fizičko vaspitanje

Nastavne jedinice, obučavanje, učenje, vrednovanje; Podsticanje pohvalom i nagradom kao načinima za uspešnu motivaciju; Kritičko mišljenje, ugao gledanja, posmatranja, nastavnika; Pedagoška dokumentacij u službi uspostavljanja jasnih kriterijuma i samovrednovanja; Završne aktivnosti, materijali za slanje

nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik predmetne nastave – gimnazija, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola

učenje da se uči i razvijanje motivacije za učenje

K3

8

(1 dan)

SEMINARI  AKREDITOVANI ZA ŠKOLSKU 2014/2015. i 2015/2016.
UZ PODRŠKU MREŽE REGIONALNIH CENTARA I CENTARA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE SRBIJE

Kat. broj Naziv programa Autori i realizatori Oblast Teme Ciljna grupa Prioritetna oblast Kompetencija

Bodovi


1 430

Početak karijere bez barijere

Valentina Rančić, Jelena Anđelković, Kristina Telek, Lidija Terek, Irena Terzić, Anka Ivanović, Nevena Šćepanović, Ivana Jovanović

Opšta pitanja nastave

Savremene tendencije u nastavi i učenju; Uspešna komunikacija sa roditeljima; Upravljanje odeljenjem - pedagoške situacije; Kako planirati svoje stručno usavršavanje; Primena programa, sumiranje i evaluacija; Primena znanja o stilovima učenja i Blumovoj taksonomiji u nastavi; Primena strategija uspešne komunikacije; Primena naučenog u planiranju stručnog usavršavanja; Analiza evaluacija od strane učenika i roditelja o kvalitetu promena ili intervencija

nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik predmetne nastave – gimnazija, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, nastavnik u školi za obrazovanje odraslih, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta

jačanje profesionalnih kapaciteta zaposlenih, naročito u oblasti inovativnih metoda nastave i upravljanja odeljenjem

K2

12

(1 dan + praktičan rad)