Get Adobe Flash player
foto konkurs
Anketa
U kojoj meri ste zadovoljni uslugama Centra?
 SEMINARI  AKREDITOVANI ZA ŠKOLSKU 2012/2013. i 2013/2014.

UZ PODRŠKU CSU KIKINDA 

za detalje o pojedinačnom seminaru kliknite na naziv seminara !


1.  Kat. broj 22: Azbuka saradnje škole i porodice 
2.  Kat. broj 38: Efikasan nastavnik u odgovoru na nasilje u obrazovno-vaspitnim ustanovama   


 


3.  Kat. broj 46: Jedinstvo odeljenske zajednice i njeno razvijanje kroz unapređen kvalitet ČOS-a


4. Kat. broj  48: Kako pomoći detetu da prevaziđe krizne životne situacije5.  Kat. broj 50: Kako pružiti podršku deci, čiji su roditelji u procesu razvoda braka ili su razvedeni6.  Kat. broj 54: Medijacija - kao način rešavanja konflikata među akterima školskog života7.  Kat. broj 104: Upravljanje emocijama u radu sa decom/učenicima8.  Kat. broj 110: Škola nenasilja9.  Kat. broj 115: Veštine javnog nastupa i prezentacije10.  Kat. broj 135: Komunikacijska kompetentnost nastavnika u funkciji unapređenja kvaliteta rada u školi11.  Kat. broj 171: Mesto sociološkog istraživanja u nastavi sociologije (Mogućnost izvođenja na mađarskom jeziku) 12.  Kat. broj 197: Putovanje kroz svet zavičajne istorije  (Seminar na srpskom i mađarskom jeziku)     

13.  Kat. broj 232: SMART tabla u učionici kreativnosti, motivacije i znanja14.  Kat. broj 248: Interaktivni elektronski poster kao e-alat za ostvarivanje saradničkog učenja15.  Kat. broj 270: Primena inovativnih komunikacijskih tehnologija16.  Kat. broj 336: Pedagoški program pomoći u likovnom izrazu deci sa smetnjama u razvoju i deci iz marginalizovanih grupa17.  Kat. broj 347: Primena računara u inkluzivnom obrazovanju 


18.  Kat. broj 390: Eksperimentalne likovne tehnike u radu sa darovitom i decom sa smetnjama u razvoju


19.  Kat. broj 391: Identifikacija i rad sa darovitom decom


20.  Kat. broj 423: Digitalni film kao sredstvo motivacije učenika i nastavnika


21.  Kat. broj 545: Trening za trenere-obuka i sticanje znanja, sposobnosti i veština za rad sa grupom


22.  Kat. broj 583: Komunikativne sposobnosti savremenog vaspitača


23.  Kat. broj 643: Eksperiment-siguran put do trajnog i primenljivog znanja


24.  Kat. broj 688: Uloga nastave geografije u formiranju ličnosti i ekološke svesti učenika


25.  Kat. broj 692: Upoznavanje sveta kroz geografske pojmove u prvom i drugom ciklusu


26.  Kat. broj 694: Upoznajmo geografiju


27.  Kat. broj 870 : Ples rukama-origami, budimo isti i nikada sami


28.  Kat. broj 901 : Aktivacija obrazovnih institucija u korišćenju fondova EU
Azbuka saradnje škole i porodice

Kataloški broj: 22, Grupa kompetencija K3, prioriteti 4 i 7;

Oblast: Vaspitni rad

POGLEDAJTE PROMOTIVNI VIDEO MATERIJAL !

Kako nas drugi vide! 

Autori:  Milica Brstina Kočiš, Jovan Kočiš;

Realizatori:  Milica Brstina Kočiš, Jovan Kočiš, Dobrivoj Martonoši;

Opšti cilj: Izgrađivanje kvalitetnih odnosa između škole i porodice;

Specifični ciljevi: Razvijanje i unapređivanje saradnje, demokratskih odnosa i poboljšanje kvaliteta informisanja među svim akterima života i rada u školi;

Sadržaji i aktivnosti:  Uvodni deo (upoznavanje učesnika sa programom, dnevnim rasporedom aktivnosti i pravilima rada). 2. Saradnja škole i porodice (uočavanje potreba roditelja i nastavnika u saradnji; uočavanje primarnih problema koji ometaju saradnju i mogući načini njihovog prevazilaženja). 3. Odnosi između škole i porodice u procesu saradnje (upoznavanje sa tehnikama nenasilne komunikacije; uočavanje važnosti odnosa škole i porodice za kvalitet, efikasnost i racionalnost u saradnji; uočavanje jednakosti aktera u saradnji). 4. Oblici saradnje (principi u radu sa roditeljima; individualni kontakti; saradnja sa grupama roditelja; odeljenski sastanci roditelja; zajednički sastanci roditelja, učenika i nastavnika; ostali oblici saradnje – pismeno informisanje roditelja, predavanja za roditelje, učešće roditelja u aktivnostima škole). 5. Roditeljski sastanak kao oblik saradnje – priprema za roditeljski sastanak – sadržaj, vreme, prostor, način sazivanja...; umeće vođenja roditeljskog sastanka). 6. Evaluacija.

Ciljna grupa: nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik predmetne nastave – gimnazija, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola , nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, nastavnik u školi za obrazovanje odraslih, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), vaspitač u predškolskoj ustanovi, medicinska sestra – vaspitač, vaspitač u domu učenika , stručni saradnik u predškolskoj ustanovi/školi, saradnik (pedagoški asistent i pomoćni nastavnik), direktor/pomoćnik direktora;

Trajanje programa: jedan dan (8 bodova);

Broj učesnika: 25

Efikasan nastavnik u odgovoru na nasilje u obrazovno-vaspitnim ustanovama
 

Kataloški broj 38, Grupa kompetencija K3, prioriteti 1 i 6

Oblast: Vaspitni rad

Autori: Biljana Radović, Zlatica Jović

Realizatori Biljana Radović, Smiljana Grujić, Zlatica Jović

Opšti ciljRazvijanje nastavničkih kompetencija za efikasan odgovor na različite oblike i nivoe nasilja u vaspitno-obrazovnim ustanovama

Specifični ciljevi: Proširivanje znanja o nasilju, propisima i procedurama; Razvijanje veština reagovanja u krizi, prevenciji i intervenciji i proaktivnog stava i odgovornosti

Sadržaji i aktivnosti:  1. Analiza propisa, relevantnih zakonskih i podzakonskih akata, predviđenih i preporučenih procedura i protokola kao okvira za postupanje. 2. Nastavnik kao model, vrednosti nenasilja, asertivno reagovanje, empatija i veštine decentracije, vaspitanje „odnosom'' nasuprot „vaspitanja autoritetom''. 3. Prepoznavanje rizičnog ponašanja, analiza rizičnih situacija, efikasni modeli postupanja i načini konstruktrivnog reagovanja u kriznim situacijama. 4. Odeljenska i školska pravila ponašanja u funkciji prevencije nasilja, načini donošenja pravila, definisanje posledica za kršenje usvojenih pravila, primena pravila i definisanih posledica u intervenciji. 5. Izrada plana zaštite za grupe, individualnih planova zaštite za počinioce nasilja i individualnih planova zaštite za pojedince koji trpe nasilje, primena tehnika i instrumenata za procenu i identifikaciju jakih strana i definisanju prioriteta. 6. Evaluacija. 

Ciljna grupa: nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik predmetne nastave – gimnazija, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola , nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), vaspitač u domu učenika , saradnik (pedagoški asistent i pomoćni nastavnik)

Trajanje programa: tri dana (20 bodova)

Broj učesnika u grupi: 30

Jedinstvo odeljenske zajednice i njeno razvijanje kroz unapređen kvalitet ČOS-a

Kataloški broj: 46, Grupa kompetencija K3, prioritet 6   

Oblast: Vaspitni rad 

Autori: Dragana Radujko, Svetlana Mirčić Vukobrat

Realizatori: Dragana Radujko, Svetlana Mirčić Vukobrat

Opšti cilj: Lični i profesionalni razvoj nastavnika; Jačanje senzibilnosti prosvetnih radnika za potreba O.Z

Specifični ciljevi: Sagledavnje potreba odeljenja; Mogućnost promene predviđenih nastavnih jedinica na ČOS-u; Stimulacija i poboljšanje odnosa u odeljenju

Sadržaji i aktivnosti: 1.Uvod – program, plan rada. 2. Identifikacija odeljenskog starešine – značaj i uloga. 3. Pojam časa odeljenskog starešine (ČOS) i zakonska regulativa. 4. Konkretizacija tema ČOS-a. 5. Identifikacija postojećih sadržaja na časovima odeljenskog starešine. 6. Rad odeljenskog starešine u drugim zemljama. 7. Predlog adekvatnih tema kroz cikluse obrazovanja. 8. Kreiranje sopstvenog plana u skladu sa potrebama odeljenja. 9. Plan akcije. 10. Evaluacija. 

Ciljna grupa: nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik predmetne nastave – gimnazija, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola , nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola, stručni saradnik u predškolskoj ustanovi/školi, saradnik (pedagoški asistent i pomoćni nastavnik)

Trajanje programa: dva dana (16 bodova)

Broj učesnika u grupi: 25

Kako pomoći detetu da prevaziđe krizne životne situacije

Kataloški broj 48, Grupa kompetencija K3, prioriteti 4 i 6   

Oblast: Vaspitni rad

Autori: Branka Grahovac

Realizatori:  Branka Grahovac, Marija Belenzada

Opšti cilj: Senzibilisati prosvetne radnike za prepoznavanje i pomoć deci koja se nalaze u kriznim situacijama – bolje razumevanje sebe i drugih

Specifični ciljevi: Kriza kao skok u boljitak; Vežbanje saosećajnog slušanja; prepoznavanje postupaka za razvoj emocionalne inteligencije

Sadržaji i aktivnosti: 1. radionica – Pojam „životna kriza“ (Asocijacije na reč kriza; Pojam životne krize, grupna definicija, definicija voditelja; Lični uvid – moje životne krize, osećanja, prevladavanje – ko želi; Razvojne krize; Akcidentne krize; Krize kojima ćemo se baviti; Ostale životne krize ranog uzrasta). 2. radionica – Razvoj emocionalne inteligencije (Značenje emocionalne inteligencije, uloga koju ona ima u životu; Postupci za njeno razvijanje; Nenasilna komunikacija i značaj empatije u teškim životnim situacijama; Empatijska reakcija, lični primeri). 3. radionica – Nasilje u porodici (Asocijacije na reč nasilje; Psihičko i fizičko nasilje – značenje, razlike, posledice; Iskustva sa decom, lična i profesionalna, vezana za ovaj životni događaj; Značaj tima za zaštitu od nasilja, lična iskustva vezana za rad ovog tima; Empatija sa detetom). 4. radionica – Rođenje brata, sestre (Lični emocionalni doživljaj vezan za rođenje brata/sestre; Profesionalna iskustva vezana za ovaj životni događaj; Preventiva kao večiti zadatak; Empatija sa detetom). 5. radionica – Dete i smrt (Asocijacije na reč smrt; Lični uvid – lična iskustva vezana za ovaj životni događaj, osećanja, prevladavanje; Iskustva sa decom, lična i profesionalna, vezana za ovaj životni događaj; Empatija sa detetom, nenasilna komunikacija). 6. radionica – Dete i razvod braka (Asocijacije na reč razvod; Lični uvid – lična iskustva vezana za ovaj životni događaj, osećanja, prevladavanje; Iskustva sa decom, lična i profesionalna, vezana ovaj životni događaj; Empatija sa detetom, nenasilna komunikacija). 7. radionica – Polazak u vrtić, školu (Lični emocionalni doživljaj vezan za polazak u školu; Profesionalna iskustva vezana za ovaj životni događaj; Značaj adekvatne pripreme; Empatija sa detetom). 8. radionica – Kriza kao šansa (Asocijacije na reč empatija; Lični primeri uspešno savladanih kriznih životnih događaja; SWOT analiza; Izrazi jednom rečju trenutni emocionalni doživljaj). 9. Evaluacija. 

Ciljna grupa:  nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, vaspitač u predškolskoj ustanovi, medicinska sestra – vaspitač, stručni saradnik u predškolskoj ustanovi/školi, saradnik (pedagoški asistent i pomoćni nastavnik), direktor/pomoćnik direktora

Trajanje programa: dva dana (16 bodova)

Broj učesnika u grupi: 30

Kako pružiti podršku deci, čiji su roditelji u procesu razvoda braka ili su razvedeni

Kataloški broj 50, Grupa kompetencija K3, prioriteti 1 i 4    

Oblast: Vaspitni rad

Autori: Milica Brstina Kočiš; Jovan Kočiš

Realizatori: Milica Brstina Kočiš; Jovan Kočiš, Dobrivoj Martonoši

Opšti cilj: Senzibilizacija, osnaživanje, sticanje znanja, sposobnosti i veština za pružanje podrške deci, čiji su roditelji u procesu razvoda braka ili su razvedeni;

Specifični ciljevi: Sticanje znanja, sposobnosti i veština za rad sa decom kroz praktična uputstva i primere i osnaživanje za rad sa roditeljima, radi najboljeg interesa dece;

Sadržaji i aktivnosti:  1. Uvodni deo – prezentacija programa. 2. Razvod braka i deca. Aktivnosti – Izražavanje ličnih osećanja; Kakvo značenje ima za vas razvod braka? „Vrednosni stav“. Teorijski deo – Definicija razvoda, statistički podaci, razlozi, aspekti... Aktivnosti – „Promene koje nastaju razvodom braka“. Teorijski deo – Promene koje nastaju usled razvoda braka kod članova porodice. Aktivnost – igrica „Poverenja“. 3. Uloga obrazovno-vaspitnog sistema u pružanju podrške deci čiji se roditelji razvode ili su razvedeni. Aktivnost (vežbe) – osobe i institucije iz bližeg okruženja koje mogu pružiti podršku deci. Teorijski deo – Osobe, institucije i njihove uloge... Aktivnost (vežba) – diskusija o problemima na koje se nailazi u radu sa decom, a tiču se razvoda braka. Teorijski deo – Vrste problema, uloga i mogućnosti vaspitno-obrazovnih ustanova. Aktivnost – igrica „Uputi pozitivnu poruku“. 4. Deca i razvod roditelja. Aktivnosti – uzrast dece tj. faze razvoja; različite faze razvoja, prezentacije grupa. Teorijski deo – Različiti uzrast dece tj. faze razvoja. Aktivnost – lični primer u radu sa decom. 5. Kako razgovarati sa decom o razvodu. Aktivnost – osećanja u vezi sa razvodom. Teorijski deo – potrebe dece, podsticanje na izražavanje emocija. Šta treba izbegavati? Aktivnost – dileme, pitanja i diskusija. 6. Saradnja sa roditeljima. Aktivnost – problemi koji se javljaju u saradnji sa ovom grupom roditelja. Teorijski deo – Šta roditelji treba da rade? Šta roditelji treba da izbegavaju? Aktivnost – analiza snaga i slabosti u pružanju podrške deci (analiza SWOT). 

Ciljna grupa: nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik predmetne nastave – gimnazija, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola , nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, nastavnik u školi za obrazovanje odraslih, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), vaspitač u predškolskoj ustanovi, medicinska sestra – vaspitač, vaspitač u domu učenika , stručni saradnik u predškolskoj ustanovi/školi, saradnik (pedagoški asistent i pomoćni nastavnik), direktor/pomoćnik direktora

Trajanje programa: jedan dan (8 bodova);

Broj učesnika u grupi: 25

Medijacija - kao način rešavanja konflikata među akterima školskog života

Kataloški broj: 54, Grupa kompetencija K3, prioritet 4

Oblast: Vaspitni rad 

Autori: Jovan Kočiš, Milica Brstina Kočiš;

Realizatori: Jovan Kočiš, Milica Brstina Kočiš;

Opšti cilj: Sticanje znanja, sposobnosti i veština o teoriji i praksi medijacije kao načina rešavanja konflikata i njena primena u školskom životu;

Specifični ciljevi: Sticanje znanja i razvijanje veština komunikacije; Upoznavanje sa osnovnim konceptima interpersonalnih konflikata i razvijanje specifičnih veština za njihovo razrešavanje; Sticanje znanja o pregovaranju kao sredstvu za prevazilaženje konflikata i sticanje pregovaračkih sposobnosti; Sticanje teorijskih znanja o medijaciji i sposobnosti za praktičnu primenu medijacije

Sadržaji i aktivnosti: 1. Komunikacija – karakteristike i veštine. 2. Veštine rešavanja konflikata. 3.Pregovaranje. 4. Medijacija – teorijski pristup. 5. Medijacija – praktična primena. 

Ciljna grupa: nastavnici/profesori razredne nastave, nastavnici/profesori predmetne nastave – osnovne škole, profesori predmetne nastave – gimnazije, profesori predmetne nastave – srednje stručne škole, nastavnici praktične nastave – srednje stručne škole, saradnici u nastavi (romski asistenti i saradnici u SSŠ, muzičkim i baletskim školama), profesori stručnih predmeta u umetničkim školama (muzičkim, baletskim, likovnim), nastavnici/profesori u školama za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, saradnici, pedagoški asistenti i pomoćni nastavnici, stručni saradnici, vaspitači u domovima učenika, direktori/pomoćnici direktora

Trajanje programa: dva dana (16 bodova);

Broj učesnika u grupi: 25

Upravljanje emocijama u radu sa decom/učenicima

Kataloški broj: 104, Grupa kompetencija K3, prioriteti 4 i 5

Oblast: Vaspitni rad

Autori: Smiljana Grujić, Sofija Pajić

Realizatori: Smiljana Grujić, Sofija Pajić

Opšti cilj:  Osposobljavanje odraslih za primenu programa saosećajne komunikacije i tehnika za upravljanje emocijama

Specifični ciljevi: Upoznavanje osećanja i potreba koje su u osnovi tih osećanja; Prepoznavanje i izražavanje osećanja i potreba; Upoznavanje sa besom i način upravljanja besom

Sadržaji i aktivnosti:  1. Upoznavanje sa veštinama saosećajne komunikacije. 2. Opažanje bez procenjivanje. 3. Prepoznavanje različitih vrsta osećanja i otkrivanje potreba koje leže u njihovoj osnovi. 4. Upoznavanje sa emocijama koje blokiraju saosećajnost i okrivanje načina za nalaženje konstruktivnih načina ispoljavanja tih emocija. 5. Prepoznavanje i izražavanje osećanja i preuzimanje odgovornosti za svoja osećanja.

Ciljna grupa: nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik predmetne nastave – gimnazija, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola , nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, nastavnik u školi za obrazovanje odraslih, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), vaspitač u predškolskoj ustanovi, medicinska sestra – vaspitač, vaspitač u domu učenika , stručni saradnik u predškolskoj ustanovi/školi, saradnik (pedagoški asistent i pomoćni nastavnik), direktor/pomoćnik direktora

Trajanje programa: dva dana (16 bodova)

Broj učesnika u grupi: 30

Škola nenasilja

Kataloški broj: 110, Grupa kompetencija K3, prioriteti 1 i 4

Oblast: Vaspitni rad

Autori: Milica Brstina Kočiš, Jovan Kočiš, Dobrivoj Martonoši

Realizatori: Milica Brstina Kočiš, Jovan Kočiš, Dobrivoj Martonoši, Tatjana Martonoši

Opšti cilj: Osnaživanje zaposlenih u obrazovno-vaspitnim ustanovama za prevenciju i intervenciju u situacijama nasilja u školskom okruženju

Specifični ciljevi: Sticanje teorijskih znanja o problemu nasilja; Praktična primena znanja kroz preventivne i interventne aktivnosti na nivou svih aktera školskog života

Sadržaji i aktivnosti: 1. Uvodni deo (Upoznavanje učesnika sa programom, dnevnim rasporedom aktivnosti i pravilima rada). 2. Teorijske osnove u radu sa problemom nasilja (Definicija nasilja; Oblici i vrste nasilja; Karakteristike osoba koje se ponašaju nasilno; Posledice nasilnog ponašanja; Predrasude o nasilju; Rezultati istraživanja o rasprostranjenosti nasilja). 3. Razumevanje i reagovanje na probleme nasilja (Deca koja trpe nasilje; Deca koja čine nasilje; Deca posmatrači nasilja). 4. Tehnike nenasilne komunikacije (Pojam i značaj komunikacije; Konflikti i stilovi rešavanja konflikata; Asertivnost – značenje i šema asertivne rečenice; Medijacija – kao način rešavanja konflikata). 5. Upoznavanje protokola reagovanja u mreži institucija u situaciji nasilja (Zakonska regulativa u radu sa nasiljem; Uloga i značaj institucija i NVO u zaštitnoj mreži; Opšti i posebni protokol reagovanja i uloga obrazovnog sistema u zaštiti dece od nasilja). 6. Priprema učesnika za rad sa učenicima (Upoznavanje sa scenarijem pripremljene radionice za rad sa decom). 7. Praktična primena Posebnog protokola u obrazovno-vaspitnim ustanovama (Tim za zaštitu dece – formiranje i zadaci; Preventivne aktivnosti – aktivnost, nosioci, vreme realizacije i metode, tehnike, postupci...; Interventne aktivnosti – koraci intervencije, nosioci, dokumentacija...; Unutrašnja zaštitna mreža; Spoljašnja zaštitna mreža). 8. Procena unutrašnjih i spoljašnjih snage i slabosti u radu sa nasiljem pomoću analize SWOT. 9. Evaluacija. 

Ciljna grupa:  nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik predmetne nastave – gimnazija, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola , nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, nastavnik u školi za obrazovanje odraslih, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), vaspitač u predškolskoj ustanovi, medicinska sestra – vaspitač, vaspitač u domu učenika , stručni saradnik u predškolskoj ustanovi/školi, saradnik (pedagoški asistent i pomoćni nastavnik), direktor/pomoćnik direktora

Trajanje programa: dva dana (16 bodova)

Broj učesnika u grupi: 25

Veštine javnog nastupa i prezentacije

Kataloški broj: 115, Grupa kompetencija K4, prioriteti 4 i 7

Oblast: Vaspitni rad

Autori: Mirjana Trkulja, Lidija Miškeljin

Realizatori: Mirjana Trkulja, Lidija Miškeljin

Opšti cilj: Razvijanje kompetencija nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika u oblasti komunikacijskih veština

Specifični ciljevi: Savladavanje tehnika dobre prezentacije; Ovladavanje tehnikama za prevazilaženje „teških situacija“ prilikom javnog nastupa

Sadržaji i aktivnosti:  1. Faktori koji pridonose uspešnom javnom nastupu i prezentaciji veština verbalne i neverbalne komunikacije; samopouzdanje i sigurnost u nastupu (kako smanjiti tremu); govor tela; ključni elementi; preduslovima dobre prezentacije – o čemu treba voditi računa kada spremamo prezentaciju. 2. Značaj povratne informacije; povratne informacije o vlastitim prednostima i nedostacima kod javnih nastupa i prezentacija; kako uputiti povratne informacije; kako koristiti povratne informacije; odnos i interakcija s publikom. 3. Karakteristike dobre prezentacije; strukturisanje izlaganja; priprema sredstava i materijala za prezentaciju; poboljšanje nastupa prezentacije i javnog nastupa korišćenjem vizualnih pomagala. 4. Priprema prezentacije irealizacija; analiza potreba za javnim nastupom; lista tema iz svakodnevne prakse i prioriteti; priprema i realizacija (kako se nositi sa „teškim“ pitanjima i negativno nastrojenim slušaocima).

Ciljna grupa: nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik predmetne nastave – gimnazija, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola , nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, vaspitač u predškolskoj ustanovi, medicinska sestra – vaspitač, stručni saradnik u predškolskoj ustanovi/školi, saradnik (pedagoški asistent i pomoćni nastavnik)

Trajanje programa: dva dana (16 bodova)

Broj učesnika u grupi: 30

Komunikacijska kompetentnost nastavnika u funkciji unapređenja kvaliteta rada u školi

Kataloški broj 135, Grupa kompetencija K4, prioriteti 4 i 6

Oblast: Vaspitni rad

Autori: Miljana Kitanović

Realizatori: Miljana Kitanović, Katica Rajkov

Opšti cilj:  Razvoj i unapređenje komunikacijskih kompetencija nastavnika relevantnih za rad u školi; Osnaživanje nastavnika u njihovoj profesionalnoj ulozi

Specifični ciljevi: Unapređenje saradnje i timskog rada u školi i bolji nivo interpersonalnih odnosa; Humanistički orijentisana nastava

Sadržaji i aktivnosti: a) Prezentacije – Profesionalni razvoj i ključne kompetencije nastavnika u obrazovno-vaspitnom radu (sposobnost komunikacije kao cilj i imperativ vremena u kojem živimo, komunikacijska kompetentnost nastavnika iz ugla relevantnosti za kvalitet rada u školi, razvijanje komunikacijske kompetentnosti nastavnika). b) Radionice – Nastavnik, nekad i sad, profesionalne kompetencije nastavnika, konstruktivna/destruktivna komunikacija, komunikacijske veštine i nastavni proces, komunikacija, saradnja i timski rad u školi, komunikacija sa specifičnim sagovornicima, humanizacija komunikacije. v) Aktivnosti: 1. Uvod – predstavljanje autora i sadržaja seminara. 2. Asocijacije na reč „kompetencija“, definicija (vežba). 3. Nastavnik – nekad i sad (radionica). 4. „Profesionalni razvoj i ključne kompetencije nastavnika u obrazovno-vaspitnom radu (prezentacija). 5. Profesionalne kompetencije nastavnika (radionica). 6. Ja kao nastavnik –analiza swot (vežba). 7. Značaj komunikacije i sposobnosti komuniciranja (vežba). „Sposobnost komunikacije kao cilj i imperativ vremena u kojem živimo Prezentacija – predavanje). 8. Stilovi komunikacije (test, igra uloga, diskusija). 9. Konstruktivna/ destruktivna komunikacija – mapa uma. 10. Rečnik – pravila dobre komunikacije (vežba) 11. Rekapitulacija, osvrt na urađeno. 12. Opis svojih komunikacijskih osobina (upitnik). 13. „Komunikaciona kompetentnost nastavnika iz ugla relevantnosti za kvalitet rada u školi“ (predavanje i prezentacija). 14. Komunikacione veštine i nastavni proces (radionica). 15. Komunikacija, saradnja i timski rad u školi (radionica). 16. Vođena fantazija – „Moj najdraži nastavnik“. 17. Komunikacija sa specifičnim sagovornicima (radionica). 18. „Razvijanje komunikacione kompetentnosti nastavnika“ (predavanje, prezentacija, diskusija). 19.Humanizacija komunikacije na relaciji nastavnik-učenik učenik-učenik, nastavnik-roditelj (zadaci za vežbanje). 20. Humanistički orijentisana nastava – principi. 21. „Kodeks“ poželjnih komunikacijskoh veština i ponašanja nastavnika. 22. Evaluacija. 

Ciljna grupa: nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik predmetne nastave – gimnazija, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola , nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, nastavnik u školi za obrazovanje odraslih, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), vaspitač u predškolskoj ustanovi, medicinska sestra – vaspitač, vaspitač u domu učenika , stručni saradnik u predškolskoj ustanovi/školi, saradnik (pedagoški asistent i pomoćni nastavnik), direktor/pomoćnik direktora

Trajanje programa:  dva dana (16 bodova)

Broj učesnika u grupi:  25

Mesto sociološkog istraživanja u nastavi sociologije 

Kataloški broj 171, Grupa kompetencija K1, prioritet 6

Oblast: društvene nauke 

Autori: Lidija Terek

Realizatori: Lidija Terek

Opšti cilj:  Osposobljavanje nastavnika za primenu sociološkog istraživanja u nastavi Sociologije

Specifični ciljevi: Upoznavanje nastavnika sa karakteristikama sociološkog istraživanja i mogućnostima primene sociologije u razvijanju analitičkog i kritičkog mišljenja učenika

Sadržaji i aktivnosti: 1. Mesto sociologije u savremenom društvu (paralela između mesta ove nauke i sociološkog istraživanja u razvijenim zemljama – zemlje EU i SAD – i njenog mesta u Srbiji; mesto sociologije u obrazovnim sistemima zemalja EU i njenog mesta Srbiji). 2. Metode i tehnike sociološkog istraživanja (uz pomoć brainstorminga listanje metoda i tehnika sociološkog istraživanja, prezentacija metoda i tehnika sociološkog istraživanja, najčešće greške u sprovođenju istraživanja, primena pojedinih istraživačkih tehnika u određenim nastavnim jedinicama, teškoće koje se mogu javiti u praksi). 3. Izrada pripreme za čas za određene nastavne jedinice (koncipiranje pripreme za čas za određenu nastavnu jedinicu, uz primenu sociološkog istraživanja i najpogodnije istraživačke tehnike – rad u grupama; prezenatcije grupnog rada i njihova analiza; povratna informacija predavača). 

Ciljna grupa: nastavnik predmetne nastave – gimnazija, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola , nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne)

Trajanje programa: jedan dan (8 bodova)

Broj učesnika u grupi: 30

Putovanje kroz svet zavičajne istorije - Barangolás a helytörténelem világában (Seminar na srpskom i mađarskom jeziku)

Kataloški broj: 197, Grupa kompetencija K1, prioriteti 5 i 6   

Oblast: Društvene nauke-istorija

Autor: Mr Zoltan Čemere

Realizatori: Zoltan Čemere, Robert Kanalaš

Ciljevi programa: Upoznavanje sa metodama prezentacije lokalne istorije na časovima istorije u osnovnoj školi; Uspostavljanje čvršće i trajniije saradnje između osnovnih škola i ustanova kulture u okviru lokalne sredine na prezentaciji kulturnog i spomeničkog nasleđa;

Sadržaji i aktivnosti: Izrada hronoloških tablica za lokalne sredine; Izrada elektronske datoteke sa značajnijim kulturno-istorijskim spomenicima lokalne sredine, Analiza i tumačenje starih mapa; Uloga toponima u izučavanju lokalne prošlosti; Spomeničko nasleđe - arhitektonski spomennici kao značajni orijentiri u upoznavanju lokalne istorije, arheološka nauka u ulozi promotera davne prošlosti;

Ciljna grupa: nastavnici/profesori razredne nastave, nastavnici/profesori predmetne nastave - osnovne škole;

Trajanje programa: dva dana (16 bodova)

Broj učesnika u grupi: 25

SMART tabla u učionici kreativnosti, motivacije i znanja

Kataloški broj 232, Grupa kompetencija K1, prioriteti 6 i 8   

Oblast: Informatika

Autori: Vesna Kralj Damjanov, Tatjana Martonoši, Dobrivoj Martonoši

Realizatori:  Vesna Kralj Damjanov, Tatjana Martonoši, Dobrivoj Martonoši

Opšti cilj:  Razvijanje kompeetencija nastavnika za primenu savremenih tehnologija u nastavi; Ohrabrivanje nastavnika za unapređenje nastavnog procesa;

Specifični ciljevi: Upoznavanje nastavnika sa mogućnostima primene SMART table u nastavi; Osposobljavanje nastavnika za rad u programu SMART Notebook Software;

Sadržaji i aktivnosti:  Prednosti SMART table kao nastavnog sredstva; Metodički aspekti primene SMART table; Predstavljanje primera dobre prakse; Postavljanje i kalibrisanje SMART table; Osnovna podešavanja SMART table; Upoznavanje sa SMART Notebook Software programom i njegovim mogućnostima; Rad sa fajlovima i objektima u SMART Notebook Software programu; SMART alati;

Ciljna grupa: nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik predmetne nastave – gimnazija, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola , nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, nastavnik u školi za obrazovanje odraslih, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), vaspitač u predškolskoj ustanovi, vaspitač u domu učenika , stručni saradnik u predškolskoj ustanovi/školi, saradnik (pedagoški asistent i pomoćni nastavnik)

Trajanje programa: dva dana (16 bodova)

Broj učesnika u grupi: 20

Interaktivni elektronski poster kao e-alat za ostvarivanje saradničkog učenja

Kataloški broj 248, Grupa kompetencija K1, prioriteti 5 i 8

Oblast: Informatika

Autori: Dobrivoj Martonoši, Tatjana Martonoši, Vesna Kralj Damjanov

Realizatori: Dobrivoj Martonoši, Tatjana Martonoši, Vesna Kralj Damjanov

Opšti cilj: Unapređenje kompetencija nastavnika za primenu informaciono- komunikacionih obrazovnih tehnologija u nastavi i aktivno angažovanje učenika kao saradnika

Specifični ciljevi: Osposobljavanje nastavnika za primenu multimedije u interaktivnom elektronskom posteru i njegovu primenu u obrazovanju uz aktivno uključivanje  učenika

Sadržaji i aktivnosti: 1. Stepen informatičke pismenosti učesnika. 2. Razlozi za primenu digitalnog interaktivnog postera u nastavi. 3. Metodički aspekti primene digitalnog interaktivnog postera. 4. Predstavljanje primera dobre prakse. 5. Upoznavanje sa Glogster EDU (web 2.0 obrazovna platforma za kreiranje virtuelnih postera), njegovim sadržajima i načinom funkcionisanja. 6. Upoznavanje sa obrazovnim platformama iste namene ( Web Poster Wizard, Prezi,.). 7. Obrada digitalne fotografije u programu MS Picture Manager (resize picture,…). 8. Prebacivanje video-klipova sa internet servisa za razmenu video sadržaja – You Tube. 9. Upoznavanje sa besplatnim plejerima potrebnim za puštanje video-klipova preuzetih sa internet servisa You Tube ( GOM player, FLV player,KV palyer). 10. Instalacija GOM player-a. 11. Upoznavanje sa sadržajima internet servisa za razmenu video materijala iz oblasti obrazovanja (Teacher Tube i School Tube). 12. Otvaranje nastavničkog i đačkih naloga na obrazovnoj platformi za kreiranje virtuelnih postera – Glogster EDU. 13. Kreiranje virtualnih postera na Glogster EDU. 14. Evaluacija

Ciljna grupa: nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik predmetne nastave – gimnazija, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, vaspitač u domu učenika, stručni saradnik u predškolskoj ustanovi/školi, saradnik (pedagoški asistent i pomoćni nastavnik)

Trajanje programa: dva dana (16 bodova)

Broj učesnika u grupi: 20

Primena inovativnih komunikacijskih tehnologija
 

Kataloški broj 270, Grupa kompetencija K1, prioriteti 7 i 8

Oblast: Informatika

Autori: Staniša Banjanin

Realizatori: Staniša Banjanin, Dobrivoj Martonoši

Opšti cilj: Upotreba inovativnih komunikacija radi unapređenja kvaliteta nastave; Motivisanje nastavnika za primenu novih informatičkih tehnologija u nastavi

Specifični ciljevi: Unapređenje kvaliteta nastave primenom streaming tehnologije; Osnaživanje nastavnika za primenu Internet komunikacija i izradu Internet prezentacije.

Sadržaji i aktivnosti: 1. Razlozi za primenu inovativnih tehnologija u komuniciranju. 2. Iskustva drugih zemalja u primeni inovativnih tehnologija u procesu obrazovanja. 3. Učenje na daljinu – vrste, prednosti i nedostaci. 4. Učenje na daljinu – proces koji se implementira u Srbiji – primeri dobre prakse. 5. Savremeni oblici komunikacije i njihova primena u nastavnom procesu. 6. Izrada i značaj internet prezentacije. 7. Predstavljanje primera dobre prakse. AKTIVNOSTI: predavanja, demonstracije, diskusija.

Ciljna grupa: nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik predmetne nastave – gimnazija, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), vaspitač u predškolskoj ustanovi, stručni saradnik u predškolskoj ustanovi/školi, saradnik (pedagoški asistent i pomoćni nastavnik), direktor/pomoćnik direktora

Trajanje programa: jedan dan (8 bodova)

Broj učesnika u grupi: 25

Pedagoški program pomoći u likovnom izrazu deci sa smetnjama u razvoju i deci iz marginalizovanih grupa

Kataloški broj 336, Grupa kompetencija K2, prioritet 3 

Oblast: Obrazovanje dece sa posebnim potrebama

Autori: Zagorka Markov, Miroslava Kojić, Dragan Mandić

Realizatori: Zagorka Markov, Miroslava Kojić, Dragan Mandić

Opšti cilj: Uvođenje likovnog pedagoga kao člana inkluzivnog tima u radu sa decom sa smetnjama u razvoju i marginalizovanih grupa

Specifični ciljevi: Sagledavanje potrebe ranog prepoznavanja i dijagnostikovanja dece sa smetnjama u razvoju, a uz pomoć likovnog izražavanja

Sadržaji i aktivnosti: 1. Najnovija teorijska i praktična saznanja kojima se bavi metodika likovnog vaspitanja, a vezana su za najosetljivuju grupu dece. 2. Rekognacija i identifikacija problema sa kojima se suočavaju deca sa posebnim potrebama, uz pomoć likovnog izraza nastalog kao spontane reakcije na poseban likovni – metodički pristup detetu. 3. Rehabilitacija dece sa smetnjama u razvoju i marginalnih grupa uz pomoć likovnog izraza i likovne ekspresije. 4. Pojam dece sa smetnjama u razvoju i dece iz društveno marginalizovanih grupa. 5. Odrednice likovnog metodičkog pristupa zasnovanog na iskustvu autora u dugoj praksi u radu sa decom sa posebnim potrebama. 6. Ukazivanje na značaj vaspitačkog i učiteljskog poziva sa aspekta prepoznavanja razvojne smetnje i učestvovanja u pedagoškom programu podrške

Ciljna grupa: nastavnik razredne nastave, vaspitač u predškolskoj ustanovi

Trajanje programa: dva dana (16 bodova)

Broj učesnika u grupi: 30

Primena računara u inkluzivnom obrazovanju

Kataloški broj 347, Grupa kompetencija K2, prioriteti 3 i 8

Oblast: Obrazovanje dece sa posebnim potrebama

Autori: Vesna Kralj Damjanov, Dobrivoj Martonoši

Realizatori: Vesna Kralj Damjanov, Dobrivoj Martonoši, Igor Baganj, Tatjana Martonoši

Opšti cilj: Osposobljavanje nastavnika za ispravno korišćenje računara u nastavi za decu sa posebnim potrebama

Specifični ciljevi: Upoznavanje nastavnika sa načinima prilagođavanja računara deci sa posebnim potrebama; Osnaživanje nastavnika da nastavu prilagode ovom tipu učenika

Sadržaji i aktivnosti: 1. Informisanje o stepenu informatičke pismenosti učesnika. 2. Definisanje pojma tehnologije pristupačnosti. 3. Tipovi potreba (oštećenja vida, smanjena pokretljivost ruku, oštećenja sluha, poremećaji govora, problemi sa učenjem). 4. Metodički aspekti primene računara u radu sa decom sa posebnim potrebama. 5. Opcije prilagođavanja operativnog sistema Windows za pojedinačne definisane tipove potreba. 6. Opcije prilagođavanja programa za obradu teksta Word za pojedinačne definisane tipove potreba. 7. Evaluacija

Ciljna grupa: nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik predmetne nastave – gimnazija, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, nastavnik u školi za obrazovanje odraslih, vaspitač u predškolskoj ustanovi, stručni saradnik u predškolskoj ustanovi/školi, saradnik (pedagoški asistent i pomoćni nastavnik)

Trajanje programa: jedan dan (8 bodova)

Broj učesnika u grupi: 20

Eksperimentalne likovne tehnike u radu sa darovitom i decom sa smetnjama u razvoju

Kataloški broj: 390, Grupa kompetencija K4, prioriteti 3 i 6

Oblast: Obrazovanje dece sa posebnim potrebama

POGLEDAJTE PROMOTIVNI VIDEO MATERIJAL !

Delić atmosfere sa seminara!

Autor programa: Sofija Jegarski

Realizatori: Sofija Jegarski

Opšti cilj programa: Različitim likovnim materijalom i tehnikama unaprediti rad, kako sa darovitom tako i sa decom sa smetnjama u razvoju

Specifični ciljevi:  Upoznavanjem učesnika sa inovativnim tehnikama uticati na usmeravanje cilja na zaštitu, podršku i podsticanje sveopšteg razvoja

Sadržaji i aktivnosti: a) Teorijski deo: 1. Crtež kao specifičan način izražavanja deteta. 2. Uvod u likovnu umetnost – teorija likovne forme, likovni elementi. 3. Principi komponovanja. 4. O kreativnosti –kreativnost u likovnom obrazovanju. 5. Darovita deca i kreativnost. 6. Deca sa smetnjama u razvoju i kreativnost. 7. Likovni rad pokazatelj opšteg razvoja inteligencije deteta. b) Praktični deo: 1. Eksperimentalne likovne tehnike. v) Aktivnosti: 1. Likovne igre. 2. Eksperimentalne tehnike kombinovanje crtom, tačkom, oblikom, bojom i različitim materijalom. 3. Aktivnosti za stvaranje grupne klime, oživljavanje igre. g) Evaluacija. 

Ciljna grupa: nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, vaspitač u predškolskoj ustanovi, medicinska sestra – vaspitač, saradnik (pedagoški asistent i pomoćni nastavnik)

Trajanje programa: dva dana (16 bodova)

Broj učesnika u grupi: 25

Identifikacija i rad sa darovitom decom

Kataloški broj: 391, Grupa kompetencija K4, prioriteti 3 i 5

Oblast: Obrazovanje dece sa posebnim potrebama

Autor: Branka Grahovac

Realizatori: Branka Grahovac, Milutin Mićić

Opšti cilj: Prepoznavanje osobina darovite dece i realizacija IPP - unapređenje rada sa darovitom decom - bolje razumevanje sebe i drugih

Specifični ciljRazlikovanje i stimulisanje različitih načina ispoljavanja darovitosti; Saradnja sa roditeljima darovitog deteta; Izrada plana za rad sa darovitom decom

Sadržaji i aktivnosti: 1. Pojam darovito dete – Ko je darovito dete? 2. „Moždana oluja“ 3. Predstavljanje učesnkia u jednom području darovitosti (individualno). 4. Poznati daroviti pojedinci i njihove osobine rad u grupama – predstavljanje osobina poznatih darovitih ličnosti, s posebnim osvrtom na rano detinjstvo i faktore razvoja darovitosti). 5. Definicije darovitosti. 6. Pojavni oblici darovitosti. 7. Zablude o darovitoj deci (rad u grupi – komentarisanje zabluda). 8. Razvoj darovitosti – vaspitno-obrazovni sistem kao faktor razvoja darovitosti. 9.Faktori razvoja darovitosti (Uloga porodice. Uloga vaspitno-obrazovnog sistema – nastavnik kao stvaralac pozitivne atmosfere za razvoj darovitosti i značaj saradnje nastavnika i roditelja; Osobine darovite dece koje olakšavju rad; Osobine darovite dece koje otežavaju rad i prevazilaženje teškoća; Uloga pojedinca;) 10. Obrazovanje darovite dece u drugim zemljama (istorijata razvoja interesivanja za darovitu decu. 11. Inventar višestruke inteligencije (tumačenje Gardnerova teorija VI i potkrepljenja u praksi). 12. Jezička i logička inteligencija (Značenje jezičke i logičke inteligencije; Poznati pojedinci sa jezičkom ili logičkom inteligencijom ; Povezanost sa ostalim vrstama inteligencije; Iskustva iz prakse; Aktivnosti koje stimulišu razvoj ovih inteligencija). 13. Muzička i slikovna inteligencija (Značenje muzičke i slikovne inteligencije; Poznati pojedinci sa muzičkom ili slikovnom inteligencijom; Povezanost sa ostalim vrstama inteligencije; Iskustva iz prakse; Aktivnosti koje stimulišu razvoj ovih inteligencija). 14. Društvena i lična inteligencija (Značenje društvene i lične pameti, s posebnim akcentom na emocionalnu inteligenciju; Poznati pojedinci sa društvenom ili ličnom inteligencijom; Povezanost sa ostalim vrstama inteligencije; Iskustva iz prakse; Aktivnosti koje stimulišu razvoj ovih inteligencija). 15. Telesna i prirodnjačka inteligencija (Značenje telesne i prirodnjačke pameti; Poznati pojedinci sa društvenom ili ličnom inteligencijom; Povezanost sa ostalim vrstama inteligencije; Iskustva iz prakse; Aktivnosti koje stimulišu razvoj ovih inteligencija). 16. Saradnja sa roditeljima darovitog deteta (Prednosti saradnje sa roditeljima darovitog deteta; Teškoće na koje nailazimo pri ovoj saradnji i njihovo prevazilaženje; Lična dobit kao rezultat dobre saradnje) 16. Plan akcije (Izrada individualnog plana podrške). 17. Analiza SWOT. 18. Evaluacija. 

Ciljna grupa: nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik predmetne nastave – gimnazija, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola, vaspitač u predškolskoj ustanovi, medicinska sestra – vaspitač, vaspitač u domu učenika, stručni saradnik u predškolskoj ustanovi/školi, saradnik (pedagoški asistent i pomoćni nastavnik), direktor/pomoćnik direktora

Trajanje programa: dva dana (16 bodova)

Broj učesnika u grupi: 30

Digitalni film kao sredstvo motivacije učenika i nastavnika

Kataloški broj: 423, Grupa kompetencija K2, prioriteti 6 i 8

Oblast: Opšta pitanja nastave

Autori: Vesna Kralj Damjanov, Dobrivoj Martonoši

Realizatori:Vesna Kralj Damjanov, Dobrivoj Martonoši, Igor Baganj

Opšti ciljevi: Unapređenje kompetencija nastavnika za primenu savremenih tehnologija u nastavi; Motivisanje nastavnika za angažovanje učenika kao saradnika u nastavi

Specifični ciljevi: Osposobljavanje nastavnika za samostalni rad u programu Movie Maker; Osnaživanje nastavnika da spoznaju načine angažovanja učenika kao saradnika

Sadržaji i aktivnosti: 1. Informisanje o stepenu informatičke pismenosti učesnika. 2. Razlozi za primenu digitalnog filma u nastavi. 3. Metodički aspekti primene digitalnog filma. 4. Predstavljanje primera dobre prakse. 5. Uređaji za snimanje video-zapisa. 6. Prebacivanje snimaka u računar. 7. Video formati. 8. Programi za montažu digitalnih filmova. 9. Instalacija i osnove Windows Movie Maker-a. 10. Kreiranje i uređivanje projekta. 11. Rad sa videom. 12. Rad sa zvukom. 13. Snimanje filma. 14. Aktivnosti: Analiza i diskusija o prednostima upotrebe digitalnog filma kao nastavnog sredstva; Diskusija o temi uključivanja učenika u izradi digitalnih filmova i uticaja na tok nastavnog procesa; Demonstracija primera dobre prakse; Praktičan prikaz snimanja i prebacivanja digitalnog zapisa u računar; Prikaz instalacije i korišćenja programa Windows Movie Maker-a; Samostalan rad učesnika na izradi kratkog filma na zadatu temu; Predstavljanje mogućnosti za objavljivanje i razmenu kreiranih sadržaja. 15. Evaluacija. 

Ciljna grupa: nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik predmetne nastave – gimnazija, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, nastavnik u školi za obrazovanje odraslih, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), vaspitač u predškolskoj ustanovi, stručni saradnik u predškolskoj ustanovi/školi, saradnik (pedagoški asistent i pomoćni nastavnik)

Trajanje programa: dva dana (16 bodova)

Broj učesnika u grupi: 20


Trening za trenere-obuka i sticanje znanja, sposobnosti i veština za rad sa grupom 

Kataloški broj 545, Grupa kompetencija K4, prioriteti 4 i 6

Oblast: Opšta pitanja nastave

Autor: Milica Brstina Kočiš

Realizatori:  Jovan Kočiš, Milica Brstina Kočiš Dobrivoj Martonoši, Milena Vićević

Opšti cilj:  Osposobljavanje i sticanje profesionalnih kompetencija za rad sa grupom putem edukativnih radionica

Specifični ciljevi: Proširivanje znanja, razvijanje sposobnosti i veština za rad sa grupom; Osnaživanje i podrška za rad sa grupom; Razmena iskustava u radu sa grupom

Sadržaji i aktivnosti:  I. Uvodni deo – dnevni raspored aktivnosti i pravila rada. (Svaka tema obrađuje se putem izlaganja i vežbi, u okviru kojih učesnici, u grupama, rešavaju radne zadatke) II. Permanentno obrazovanje; Kako učimo u radionicama (izlaganje voditelja): 1. radni zadatak učesnika je da navedu definiciju radioničarskog rada; objedinjavanje definicija, komentar; 2. voditelj prezentuje temu „Obrazovne radionice“, „Interaktivni oblik učenja“ i „Iskustveno učenje“: 3. radni zadatak grupe učesnika je da navedu sadržaj scenarija obrazovanja (edukacije); voditelj prezentuje „Scenario obrazovanja (edukacije)“; 4. diskusija. III. Timski rad: 1. radni zadatak podrazumeva da svaka grupa napravi automobil; 2. prezentacija modela, diskusija; 3. radni zadatak sadrži karakteristike tima i grupe, a koje treba da izdvoje učesnici posebno za tima i za grupe; 4. na osnovu teksta „Razlike tima i grupe“, učesnici vrše poređenje sa karakteristikama koje su izdvojili za tim i za grupu, diskusija; 5. tekst „Definicija timskog rada“, „Karakteristike uspešnog tima“, „Uloge u timu“; „Trening i trener“ (voditelj prezentuje tekstove): 1. radni zadatak učesnika je da daju definiciju i viđenje šta je to trening; 2. voditelj prezentuje tekst „Definicije treninga i karakteristike treninga“: 3. nakon izlaganja voditelja o tekstu „Barometar stavova o treneru“, u skladu sa navedenim stavovima, raspoređuju se učesnici u prostor obeležen za stav „da“ i u prostor za stav „ne“, 4. učesnici (rad u grupi) navode osobine i veštine koje treba da ima trener; 5. prezentacija po grupama; 6. voditelj daje povratnu informaciju grupi i prezentuje takstove „Koje sposobnosti i veštine treba da poseduje trener“ i „ Uloge trenera“; 7. učesnici individualno analiziraju svoje sposobnosti i slabosti za trenerski rad. III. Teškoće u radu: 1. za radni zadatak razmatra se lista teškoća koje mogu da se jave u radu; 2. učesnici, u grupama, izdvajaju dve teškoće sa liste, daju predloge načina reagovanja u određenoj situaciji; 3. prezentacija po grupama; 4. voditelj daje komentar i razvija diskusiju o teškoćama i njihovom prevazilaženju IV. Zadaci trenera: zadaci trenera pre treninga; zadaci trenera za vreme treninga; zadaci trenera posle treninga. V. Diskusija o realizovanim temama, pitanja, dileme... 

Ciljna grupa: nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik predmetne nastave – gimnazija, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, nastavnik u školi za obrazovanje odraslih, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), vaspitač u predškolskoj ustanovi, medicinska sestra – vaspitač, vaspitač u domu učenika, stručni saradnik u predškolskoj ustanovi/školi, saradnik (pedagoški asistent i pomoćni nastavnik), direktor/pomoćnik direktora

Trajanje programa: jedan dan (8 bodova)

Broj učesnika u grupi: 25

Komunikativne sposobnosti savremenog vaspitača

Kataloški broj 583, Grupa kompetencija K1, prioritet 4

Oblast: Opšta pitanja nastave

Autor: Ljilja Ilić

Realizatori: Ljilja Ilić, Kristina Ilić

Opšti ciljevi: Da obezbeđuje efikasnost obrazovne, vaspitne, praktične i umetničke komunikacije s decom i partnerima

Specifični ciljevi: Formiranje navika upotrebe JA-poruka; Ubeđivanje, rešavanje konflikata, igranje uloga, medijacija

Sadržaji i aktivnosti: 1.Struktura komunikativnog procesa (izvor, poruka, odredište; enkodiranje i dekodiranje; povratna sprega). 2. Kako poboljšati komunikaciju s detetom. 3. Šta da radiš kad si uplašen i zabrinut. 4. Kako da prepoznate i popravite najčešće roditeljske greške. 5. 4. Pozitivna disciplina za predškolce. 5. Vežbe disanja. 6. Likovne stolice. 7.Igre komunikacije. 8. Motivacija dece za učenje. 9. Nenasilna komunikacija (radionica). 10. Rešavanje konflikata (radionica – nadmetanje; pobeda; kompromis; popuštanje; povlačenje). 11.Igre i vežbe u usvajanju pitanja kao oblika govora. 12. Komunikacija umetnošću. 13. Boleslavski – Gluma – prvih šest lekcija. 14. Komunikacija i kultura. 15. Prevencija stresa i profesionalnog sagorevanja vaspitača. 16. Smetnje u komunikaciji i prevazilaženje. 17. Komunikaciona kompetentnost. 

Ciljna grupa: vaspitač u predškolskoj ustanovi, medicinska sestra – vaspitač, stručni saradnik u predškolskoj ustanovi/školi, saradnik (pedagoški asistent i pomoćni nastavnik)

Trajanje programa: jedan dan (8 bodova)

Broj učesnika u grupi: 25

Eksperiment - siguran put do trajnog i primenjivog znanja

Kataloški broj: 643, Grupa kompetencija K1, prioriteti 5 i 6

Oblast: Prirodne nauke

POGLEDAJTE PROMOTIVNI VIDEO MATERIJAL !

Autori: Dragana Vunjak, Branislava Dilber-Kosić

Realizatori: Dragana Vunjak, Branislava Dilber-Kosić, Olgica Stupar, Senka Heldrih

Opšti ciljevi: Razvijanje radoznalosti kod dece, podizanje motivacije za izučavanje pojava i procesa u prirodi; Razvijanje pozitivnog stava o nauci kod učenika

Specifični ciljevi:  Osposobljavanje učenika da sami postave i realizuju eksperimente i tako dođu do trajnog i primenjivog znanja − uvođenje učenika u naučni metod

Sadržaji i aktivnosti: 1. Značaj i uloga eksperimenta u procesu sticanja znanja. 2. Voda − svojstva, značaj, kruženje u prirodi, zagađivanje. 3. Kretanje − oblici i karakteristike. 4. Materijali − svojstva. 5. Smeše − pojam, podela, razdvajanje sastojaka smeša. 6. Još neki zanimljivi ogledi... 

Ciljna grupa: nastavnik razredne nastave, vaspitač u predškolskoj ustanovi

Trajanje programa: dva dana (16 bodova)

Broj učesnika u grupi: 24

Uloga nastave geografije u formiranju ličnosti i ekološke svesti učenika

Kataloški broj : 688, Grupa kompetencija K1, prioritet 6

Oblast: prirodne nauke

Autori: Milan Bojanić, Dubravka Jovanović, Miroljub Milinčić

Realizatori: Milan Bojanić, Dubravka Jovanović, Miroljub Milinčić

Opšti ciljevi: Uočavanje značaja nastave geografije u formiranju ličnosti i ekološke svesti učenika i uloge nastavnika u formiranju sistema vrednosti učenika

Specifični ciljevi: Unošenje vaspitnih elemenata za toleranciju, suživot i odgovoran odnos prema okruženju; Upoznavanje mogućnosti korelacije i transfera geografskog znanja

Sadržaji i aktivnosti: SADRŽAJ a) Izlaganja: 1. Vaspitna uloga obrazovanja iz geografije u osnovnoj i srednjoj školi. 2. Metodika i značaj proučavanja lokalne sredine. 3. Planiranje i praćenje proučavanja lokalne sredine u nastavi. 4. Pojam i značaj ekološkog obrazovanja i vaspitanja; Sagledavanje mogućnosti za ekološko vaspitanje i obrazovanje i razvoj ličnosti učenika u skladu sa principima ekologije. b) Radionice: 1. Proučavanje lokalne sredine u redovnoj nastavi i vannastavnim aktivnostima. 2. Planiranje i pripremanje nastave za ostvarivanje standarda kroz sadržaje iz lokalne sredine. 3. Model pripremanja nastave geografije u skladu s principima ekološke nauke. 

Ciljna grupa: nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik predmetne nastave – gimnazija, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, nastavnik u školi za obrazovanje odraslih, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne)

Trajanje programa: jedan dan (8 bodova)

Broj učesnika u grupi: 30

Upoznavanje sveta kroz geografske pojmove u prvom i drugom ciklusu

Kataloški broj: 692, Grupa kompetencija K1, prioriteti 5 i 6

Oblast: Prirodne nauke

Autori: Milan Bojanić, Dubravka Jovanović

Realizatori: Miroljub Milinčić, Dubravka Jovanović, Milan Bojanić, Dobrivoje Martonoši, Goran Joksimović

Opšti ciljevi: Stvaranje uslova za: vertikalni transfer geografskih znanja; saradnju razredne i predmetne nastave radi pravilnog tumačenja geografskih pojmova

Specifični ciljevi: Upoznavanje ciljeva, zadataka i standarda predmeta sa geografskim sadržajima; Podsticanje polaznika za razmenu didaktičkog materijala i saradnju

Sadržaji i aktivnosti: a) Predavanja: 1. Prezentacija o transferu znanja iz geografije od nižih ka višim razredima osnovne škole. 2 Metodički pristup proučavanju lokalne sredine u nižim i višim razredima i njihov značaj za upoznavanje geografskih pojmova. 3. Transfer znanja iz geografije iz prvog u drugi ciklus i njegov značaj za ostvarivanje obrazovnih standarda. b) Radionice: 1. Ciljevi i zadaci nastavnih predmeta priroda i društvo i geografija. 2. Proučavanje lokalne sredine u nastavi i vannastavnim aktivnostima u prvom i drugom ciklusu. 3. Planiranje i pripremanje nastave predmeta svet oko nas, priroda i društvo, geografija. Diskusija – stvaranje uslova za pokretanje novih oblika saradnje u ustanovi. 

Ciljna grupa: nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, stručni saradnik u predškolskoj ustanovi/školi, saradnik (pedagoški asistent i pomoćni nastavnik)

Trajanje programa: jedan dan (8 bodova)

Broj učesnika u grupi: 30

Upoznajmo geografiju

Kataloški broj: 694, Grupa kompetencija K1, prioritet 5

Oblast: Prirodne nauke

Autori: Miroslav Grujić, Aleksandra Ostojin

Realizatori:Miroslav Grujić, Aleksandra Ostojin

Opšti ciljevi: Profesionalni i lični razvoj nastavnika; Razvijanje radoznalosti i pozitivnog stava kod učenika o nauci; Podizanje motivacije za izučavanje prirode

Specifični ciljevi: Osposobljavanje učenika da sami dođu do trajnog i primenjivog znanja; Osposobljavanje učenika da prepoznaju uzročno-posledične odnose u svom okruženju

Sadržaji i aktivnosti: 1. Anketa učesnika seminara o zastupljenosti nastavnih sredstava u nastavnim planovima i programima kao i o njihovoj primeni i značaju. 2 Značaj i uloga različitih nastavnih sredstava u predstavljanju geografskog sadržaja. 3. Atmosfera i hidrosfera. 4. Reljef. 5. Internet u nastavi geografije. 6. Prikazivanje geografskog sadržaja pomoću PPT prezentacija. 7. Kreiranje testa znanja. 

Ciljna grupa: nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik predmetne nastave – gimnazija, vaspitač u predškolskoj ustanovi

Trajanje programa: jedan dan (8 bodova)

Broj učesnika u grupi: 25


Ples rukama-origami, budimo isti i nikada sami

Kataloški broj: 870, Grupe kompetencija K1, prioriteti 3 i 6

Oblast: umetnosti-likovno

Autori: Čedomir Milićević, Nataša Cvetković, Sanja Kondić, Elvira Molnar Lakatuš

Realizatori: Nataša Cvetković, Sanja Kondić, Elvira Molnar Lakatuš

Opšti ciljevi: Razvijanje kreativnosti kao dominantne osobine kod učenika; Razvijanje koordinacije, fine motorike i logičkog mišljenja; Nenasilno rešavanje problema agresije

Specifični ciljevi: Razvoj estetskih osećanja i kreativnosti kod dece; Stimulacija operativnosti mišljenja ; Smanjenje maloletničke delikvencije

Sadržaji i aktivnosti: obučavanje nastavnog kadra u izradi origami figura namenjeno učenicima osnovnih škola i predškolskih ustanova. Sadržaj programa sadrži izbor figura u izradu origamija prilagođen učenicima osnovne škole i predškolskih ustanova. 

Ciljna grupa: nastavnik razredne nastave, nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, vaspitač u predškolskoj ustanovi, medicinska sestra – vaspitač

Trajanje programa: dva dana (16 bodova)

Broj učesnika u grupi: 30Aktivacija obrazovnih institucija u korišćenju fondova EU

Kataloški broj 901, Grupe kompetencija K1, prioriteti 4 i 6

Oblast: upravljanje, rukovođenje i normativa

Autori: Vesna Piperski Tucakov, Milica Brstina Kočiš, Dobrivoj Martonoši, Jovan Kočiš

Realizatori: Vesna Piperski Tucakov, Milica Brstina Kočiš, Dobrivoj Martonoši, Jovan Kočiš

Opšti ciljevi: Efikasnije sprovođenje razvojnih programa obrazovnih institucija podizanjem nivoa znanja i veština u oblasti upravljanja projektima i korišćenja fondova

Specifični ciljevi: Sticanje osnovnih teorijskih i praktičnih znanja o dostupnim fondovima, programiranju i fazama projektnog ciklusa

Sadržaji i aktivnosti: Uvodni deo – programa, način rada, dnevni raspored aktivnosti. 1. Projekat – Šta je projekat? (Definicija; Problemi u pripremi projekta; Projektni ciklus –programiranje, identifikacija, formulacija, sprovođenje, procena i revizija). 2. Pristup logičkog okvira (Od postojećeg ka budućem; Matrica logike projekta – teorijski deo i tabelarni prikaz). 3. Analiza okruženja (teorijski deo i analiza SWOT). 4. Analiza zainteresovanih strana (Ko su? Koraci, dobitnici/korisnici, primer – tabelarni prikaz; Analiza okruženja i zainteresovanih strana). 5. Analiza problema (ključni koraci i stablo problema – Analiza problema). 6. Analiza cilja (stablo ciljeva – teorijski deo i primer). 7. Analiza strategije (kriterijumi izbora strategije – analiza ciljeva i strategije). 8. Plan aktivnosti (teorijski deo i gantogram; kako pripremiti radni plan; detaljan opis aktivnosti; veza rezultata i aktivnosti; kako definisati rezultate; grupni rad – Definisanje aktivnosti projekta, gantogram, kritične tačke). 9. Indikatori (objektivni pokazatelji, karakteristike, primeri). 10. Analiza rizika i upravljanje rizicima. 11. Pretpostavke. 12. Resursi. 13. Matrica logike projekta (karakteristike, nivoi ciljeva, logika intervencije intervencijeVeza aktivnosti, rezultata i ciljeva; veza aktivnosti, rezultata i ciljeva; Kako identifikovati pretpostavke? – tabelarni prikaz; Šta su indikatori? – formulisanje indikatora, tabelarni prikaz; grupni rad –popunjavanje Matrice logike projekta). 14. Opravdanost i koncept projekta. 15. Metodologija. 16. Budžet – teorijski deo (grupni rad – Izrada budžeta). 17. Održivost projekta – teorijski deo (grupni rad – Definisanje održivosti sa strateškog, institucionalnog i ekonomskog aspekta očekivanih rezultata). 

Ciljna grupa: nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik predmetne nastave – gimnazija, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, nastavnik u školi za obrazovanje odraslih, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), vaspitač u predškolskoj ustanovi, medicinska sestra – vaspitač, vaspitač u domu učenika, stručni saradnik u predškolskoj ustanovi/školi, saradnik (pedagoški asistent i pomoćni nastavnik), direktor/pomoćnik direktora

Trajanje programa: dva dana (16 bodova)

Broj učesnika u grupi:  20
 
Najava


Za više informacija o određenom seminaru, kliknite na link sa nazivom seminara!17. april 2014.

KB 334

NTC sistem učenja - razvoj kreativnog i funkcionalnog razmišljanja i efikasnog učenja

Autori i realizatori:

Ranko Rajević, Uroš Petrović

K2, P5, P6

20 bodova

Drugi dan seminara realizovaće se 17. maja!


26. april 2014.

KB 3

Kooperativnost školskog bibliotekara i nastavnika u cilju postizanja efikasnosti i efektivnosti znanja kod učenika

Autori i realizatori: 

Milica Kirćanski, Željko Vučković, Zdravko Rajčetić, Vesna Petrović

K1, P5, P6

7 bodova


10. maj 2014.

Akreditovana tribina:

Rad odeljenjskih starešina i odeljenjskih zajednica

Autori i realizatori:

Katarina Dunjić Mandić, Gordana Popović Božanić, Tatjana Jaćimović

1 bod

Kotizacija 1.000,00 dinara

prijave mejlom na csukikinda5@gmail.com

preuzmite poziv

preuzmite prijavni formularINFORMACIJE NA TELEFON

0230/404-830,

PRIJAVE MEJLOM NA ADRESU

csukikinda2@gmail.com

PRIJAVNI LIST ZA SEMINARE

 

giz

PROFESIONALNA ORIJENTACIJA 
             U CSU KIKINDA

 


 

 

SEMINARI AKREDITOVANI UZ PODRŠKU CSU KIKINDA 

2. avgust 2012.

OBJAVLJEN KATALOG STALNOG STRUČNOG USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA; VASPITAČA; STRUČNIH SARADNIKA I DIREKTORA ZA ŠKOLSKU 2012/2013. I 2013/2014. GODINU

ELEKTRONSKO IZDANJE KATALOGA POGLEDAJTE SA NAŠEG SAJTA!

 
Pogledajte spisak naslova u resurs centru!
 
Javne nabavke

jnabavke

Vi ste 802117 posetilac